Newyddion

06.09.19 AROLWG YSGOL DYFFRYN OGWEN: 23-27 MEDI 2019

• Cyfarfod Rhieni/Gofalwyr - 5.00yh, NOS LUN 23 MEDI 2019

- Llythr Arolwg Ysgol Dyffryn Ogwen: 23-27 Medi 2019
- Agenda Cyfarfod rhieni a gofalwyr
- Canllaw ar gyfer rhieni a gofalwyr

• Holiaduron Barn Rhieni/Gofalwyr - ar-lein - cliciwch yma


28.08.19 PWYSIG
Mercher, Medi 4ydd mae disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol!
(gyda blwyddyn 12 i ddod fewn 11:00am ddydd Llun, Medi 2il)


27.06.19 Ymweliad Bl 6

disgyblion

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


21.06.19 Proffil Personol 2019

disgyblion

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r noson


12.12.18 Te Prynhawn

disgyblion

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


22.06.18 Proffil Personol 2018

disgyblion

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r noson


05.10.17 Wythnos Sgiliau
Bu disgyblion blwyddyn 7 yr ysgol fel rhan o'u wythnos sgiliau yn dysgu am faterion sy'n pryderu grwpiau amgylcheddol. Dyma rai ohonynt gyda'u gwaith creadigol sy'n dehongli rhai o'r prif faterion amgylcheddol.

disgyblion
disgyblion

 


01.09.17 PWYSIG
Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mercher, 6ed Medi, 2017


06.07.17 Disgyblion talentog Ysgol Dyffryn Ogwen

scanRydym ni fel ysgol yn hoffi dathlu llwyddiannau ein disgyblion ond weithiau nid ydym yn ymwybodol o gampau a thalentau penodol y plant gan efallai fod y gweithgareddau yn digwydd y tu allan i oriau'r ysgol.

Felly, cais ydy hwn i chi rannu unrhyw wybodaeth am dalentau penodol sydd gan eich plentyn. DIOLCH YN FAWR

Cliciwch yma i rannu gwybodaeth08.06.17 Bwletin mis Mai i Rieni

Mae’r Bwletin i Rieni diweddaraf ar gael o dan ‘Rhieni’.

Cliciwch yma i ddarllen y bwletin.


05.06.17 Llongyfarchiadau

disgyblion

Llongyfarchiadau mawr iawn i Gwydion Rhys ar ennill y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Unawd Llinynnol i flynyddoedd 7-9 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Daeth Gwydion hefyd yn drydydd yng nghystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi – dipyn o gamp i ddisgybl 14 oed.

 


27.04.17 Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2017

Bydd pob disgybl ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 yn sefyll profion darllen a rhifedd yn ystod y dyddiau nesaf.

Dyma linc i wybodaeth i rieni am y profion gan Lywodraeth Cymru – cliciwch yma

Dyma’r amserlen ar gyfer y profion yn Ysgol Dyffryn Ogwen – cliciwch yma


25.04.17 Llongyfarchiadau

disgyblion

Llongyfarchiadau i bedwar o’r Chweched Dosbarth sydd wedi ennill ysgoloriaethau prifysgol – o’r chwith – Ellen Thomas gan Brifysgol Aberystwyth, Elan Môn i Brifysgol Bangor, Wil Parry wedi ennill ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a Shona Roberts eto i Fangor. Mae’r ysgol yn falch iawn o lwyddiant y pedwar.

 


08.12.15 Eisteddfod Dyffryn Ogwen

Llongyfarchiadau i`r Criw Dawnsio Disgo ar ddod yn fuddugol yn yr Eisteddfod. Da iawn chi!


03.12.15 Adroddiad Blynyddol

Mae Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni ar gael o dan ‘Rhieni’ , neu cliciwch yma i weld yr adroddiad


28.09.16 Llongyfarchiadau i’r llywodraethwyr newydd

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar gael eu hethol yn rieni lywodraethwyr – Owain Arwel Davies, Gwen Evans-Jones, Michele Gould, Gerallt Hughes, Elin Sanderson.


19.09.16 Cyfarfod Gwobrwyo blynyddol yr ysgol

Diolch i bawb am eu cefnogaeth yng Nghyfarfod Gwobrwyo blynyddol yr ysgol. Mae lluniau’r noson i weld yma


24.06.16 Proffil Personol

disgyblion

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


11.05.16 Bocswyr o fri!

David Florence

Les Florence

 
David Florence Les Florence

Llongyfarchiadau i David Florence am ddod yn Bencampwr Cymru ac i Les Florence a enillodd Fedal Arian yn Mhencampwriaethau Bocsio Prydain yn ddiweddar.


11.05.16 Cystadlaethau Gwaith Cartref Eisteddfod yr Urdd

plantLlongyfarchiadau i’r canlynol sydd wedi ennill gwobrau yng nghystadlaethau cartref Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd:

Cadi Roberts – 1af Rhyddiaith B10 ac 11

Gwydion Rhys – 2il Cyfansoddi B7 ac 8

Beca Nia – 2il Rhyddiaith B9

Buddug Roberts – 3ydd Ymsonau dan 25 oed


03.05.16 Bwletin Mis Ebrill

Mae’r Bwletin i Rieni diweddaraf ar gael o dan ‘Rhieni’.

Cliciwch yma i fynd i’r dudalen Bwletin i Rieni. 


20.04.16 Profion Darllen a Rhifedd

Bydd pob disgybl ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 yn sefyll profion darllen yn y Gymraeg a Saesneg a phrofion rhifedd yn ystod y dyddiau nesaf.

Dyma linc i wybodaeth i rieni am y profion gan y cynulliad - cliciwch yma

Dyma’r amserlen ar gyfer y profion yn Ysgol Dyffryn Ogwen - cliciwch yma


18.03.16 Ysgoloriaeth

plant
Llongyfarchiadau i Alys Haf am ennill ysgoloriaeth i Brifysgol Aberystwyth.


01.03.16 Chwalfa

plant
Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion o’r ysgol a fu’n cymryd rhan yn Chwalfa yn Pontio. Bu’n brofiad bendigedig iddynt – ac yn dalp pwysig o hanes y dyffryn.


19.01.15 Bwletin Mis Rhagfyr

Mae’r Bwletin i Rieni diweddaraf ar gael o dan ‘Rhieni’.

Cliciwch yma i fynd i’r dudalen Bwletin i Rieni.


22.12.15 Nadolig Llwen!
Diwrnod cyntaf yn ôl i ddisgyblion fydd dydd Mawrth, Ionawr 5ed. Nadolig Llawen iawn oddi wrth Ysgol Dyffryn Ogwen.


10.12.15 Gwirfoddolwr Ifanc y flwyddyn

elan
Llongyfarchiadau mawr iawn i Elan Môn Gilford o’r 6ed Dosbarth ar ennill Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon BBC Cymru.


10.12.15 Rygbi
Llongyfarchiadau i Matthew Buchanan, Gruff Roberts, Cai Griffiths, Sion Davies a Dafydd Williams ar gael eu dewis i dim rygbi dan-15 Gorllewin RGC. Pob lwc yn erbyn Sir Benfro.


03.12.15 Adroddiad Blynyddol

Mae Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni ar gael o dan ‘Rhieni’ , neu cliciwch yma i weld yr adroddiad


23.11.15 Bwletin Mis Tachwedd

Mae’r Bwletin i Rieni diweddaraf ar gael o dan ‘Rhieni’.

Cliciwch yma i fynd i’r dudalen Bwletin i Rieni.


19.10.15 Noson Agored

Cynhelir Noson Agored yn yr ysgol nos Fawrth, Hydref 20fed, o 6.30 – 8.30. Mae croeso cynnes i rieni a disgyblion blwyddyn 5 a 6.


14.07.15 Bwletin Mis Gorffennaf

Mae Bwletin mis Gorffennaf i Rieni ar gael dan y pennawd ‘Rhieni’.

Cliciwch yma i fynd i’r dudalen Bwletin i Rieni.


04.06.15 Diwrnod HMS – Dydd Gwener, Gorffennaf 3ydd

Ni fydd ysgol i’r disgyblion ddydd Gwener, Gorffennaf 3ydd, gan fod diwrnod o hyfforddiant i’r staff.


01.06.15 Mae Bwletin mis Mai i Rieni at gael dan y pennawd ‘Rhieni’.

Cliciwch yma i fynd i’r dudalen Bwletin i Rieni.


20.05.15 Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol ar ennill y wobr gyntaf yng nghystadlaethau gwaith cartref Eisteddfod yr Urdd:

Cyfansoddi Blwyddyn 7 ac 8 – 1af Gwydion Rhys
Rhyddiaith Blwyddyn 10 ac 11 – 1af Buddug Roberts
Rhyddiaith i Ddysgwyr Blwyddyn 10 ac 11 – 1af Hannah Cook.


20.05.15 Llongyfarchiadau i gôr yr ysgol ar gael eu dewis i ganu yn un o seremoniau croesawu Cwpan Rygbi'r Byd.

Byddant yn croesawu tim rygbi Canada yn Abertawe.

http://www.welshrugbypics.co.uk/articles/366


20.05.15 Llongyfarchiadau i dim rygbi genethod Blwyddyn 7 ac 8 ar ennill y Plat yn nhwrnameint rygbi Gwynedd a Môn.24.04.15 - Profion Darllen a Rhifedd 2015

Amserlen y Profion Darllen a Rhifedd eleni yn Ysgol Dyffryn Ogwen - cliciwch yma


21.04.15 - Holiaduron i Rieni

Gofynnir i rieni lenwi holiadur ar-lein i ddweud eu barn am yr ysgol. Bydd yr ymatebion yn bwydo i mewn i drefn hunan arfarnu’r ysgol.

Dyma’r linc ar gyfer yr holiadur - http://holi.cynnal.co.uk/

Enw Defnyddiwr = rhienidyffrynogwen.
Cyfrinair = dyffrynogwen.

Gofynnir i’r holiaduron gael eu cwblhau erbyn dydd Gwener, Mai 1af.


08.04.15 - Ysgol AR GAU ar Ebrill 13
Hyfforddiant mewn swydd – dydd Llun, Ebrill 13. Ni fydd ysgol i’r disgyblion oherwydd Hyfforddiant i’r staff.


13.03.15 - Llongyfarchiadau i Bethan Hughes a Gwynfor Rowlinson
Llongyfarchiadau i Bethan Hughes a Gwynfor Rowlinson o'r Chweched Dosbarth sydd wedi cael cynnig lle yn Rhydychen - Bethan i astudio Saesneg yng Ngholeg Merton a Gwynfor i astudio Gwleidyddiaeth, Economeg ac Athroniaeth yng Ngholeg yr Iesu. Mae'r ysgol yn falch iawn o lwyddiant y ddau.


13.02.15 Bwletin i Rieni

Mae Bwletin Chwefror 2015 ar gael o dan y pennawd ‘Rhieni’, neu cliciwch yma i weld y Bwletin.


11.12.14 Bwletin i Rieni

Mae Bwletin Rhagfyr i Rieni ar gael o dan y pennawd ‘Rhieni’.

Cliciwch yma i fynd i'r tudalen Bwletin i Rieni


10.12.14 Adroddiad Blynyddol

Mae Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni ar gael o dan ‘Rhieni’ , neu cliciwch yma i weld yr adroddiad


10.11.14 Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Adam Hughes sydd wedi ennill Ysgoloriaeth Cymdeithas Cyfreithwyr Gwynedd ar sail ei ganlyniadau lefel A arbennig. Mae Adam newydd gychwyn astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd.


21.10.14 Noson Agored

Cynhelir Noson Agored yn yr ysgol nos Fawrth, Hydref 21ain, o 6.30 – 8.30. Mae croeso cynnes i rieni disgyblion blwyddyn 5 a 6.


16.07.14 Bwletin i Rieni

Mae’r Bwletin i Rieni diweddaraf ar gael o dan y pennawd ‘Rhieni’.

Cliciwch yma i fynd i'r tudalen Bwletin i Rieni


24.06.14 Seremoni Cyflwyno Proffil Personol

Cynhaliwyd Seremoni Cyflwyno’r Proffil Personol yn yr ysgol bnawn Mercher, Mehefin 18fed. Mae lluniau o’r seremoni i’w gweld yn yr Albwm Lluniau o dan ‘Disgyblion.’ Mr Iwan Hywel, Swyddog Gyrfaoedd yr ysgol oedd y gwr gwadd a chafwyd anerchiad difyr iawn ganddo. Bydd canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Iau, Awst 14eg, a’r canlyniadau TGAU ar ddydd Iau, Awst 21ain. Gelli casglu’r canlyniadau o’r ysgol ar y ddau fore ar ôl 9.00 y bore.


09.06.14 HMS ym mis Gorffennaf

Ni fydd ysgol i’r disgyblion ar ddydd Mercher, Gorffennaf 2il, gan fod diwrnod ychwanegol o hyfforddiant i’r athrawon.


02.06.14 Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2014

Eisteddfod

 

Llongyfarchiadau mawr i’r grwp Ymgom i flynyddoedd 7-9 am ddod yn gyntaf – Buddug, Martha, Owain a Sophie


23.05.14 Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2014

EisteddfodLlongyfarchiadau i nifer o’n disgyblion sydd wedi bod yn llwyddiannus yng nghystadlaethau gwaith cartref Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd:

Beca Nia – 1af Rhyddiaith Blwyddyn 7
Buddug Roberts – 1af Rhyddiaith Blwyddyn 9
Hannah Cook – 2il Rhyddiaith i Ddysgwyr Blynyddoedd 8 a 9
Martha Glain – 1af Gwaith Creadigol 3D Blwyddyn 9
Martha Glain – 2il Gwaith Lluniadu 2D Blwyddyn 9

Edrychwn ymlaen i weld eu gwaith yn y Bala!


23.05.14 Bwletin i Rieni

Mae’r Bwletin i Rieni diweddaraf ar gael o dan y pennawd ‘Rhieni’.

Cliciwch yma i fynd i'r tudalen Bwletin i Rieni


07.05.14 Profion Darllen a Rhifedd

Bydd pob disgybl ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 yn sefyll profion darllen yn y Gymraeg a Saesneg a phrofion rhifedd yn ystod y dyddiau nesaf.

Dyma linc i wybodaeth i rieni am y profion gan y cynulliad:

http://learning.wales.gov.uk/docs/learningwales/publications/140407-nrnt-information-for-parents-carers-cy.pdf

Er gwybodaeth – dyma’r amserlen ar gyfer y profion yn Ysgol Dyffryn Ogwen:

 

 

Bl 7

Bl 8

Bl 9

Mercher 7 Mai
gwersi 1/2

 

 

Cymraeg
9.10-10.30

Mercher 7 Mai
gwersi 3/4

Rhifedd
11.15-12.30

 

 

Mercher 7 Mai
gwersi 5/6

 

Saesneg
1.45-3.00

 

Iau 8 Mai
gwersi 1/2

 

 

Rhifedd
9.10-10.30

Iau 8 Mai
gwersi 3/4

Cymraeg
11.15-12.30

 

 

Iau 8 Mai
gwersi 5/6

 

Cymraeg
1.45-3.00

 

Gwener 9 Mai
gwersi 1/2

 

 

Saesneg
9.10-10.30

Gwener 9 Mai
gwersi 3/4

Saesneg
11.15-12.30

 

 

Gwener 9 Mai
gwersi 5/6

 

Rhifedd
1.45-3.00

 

Llun 12 Mai
Gwersi 5/6

 

Rhesymu Rhifyddol
9.15-10.15

 

Mawrth 13 Mai
gwersi 1/2

Rhesymu Rhifyddol
11.00-12.00

 

 

Mawrth 13 Mai
gwersi 3/4

 

 

Rhesymu Rhifyddol
12.00-12.5024.03.14 Gweithredu Diwydiannol Dydd Mercher
Oherwydd gweithredu diwydiannol, bydd yr ysgol ar gau ddydd Mercher, Mawrth 26ain, i ddisgyblion blynyddoedd 7 i 11. Bydd yr ysgol ar agor i fyfyrwyr y Chweched Dosbarth, a bydd cludiant yn rhedeg fel arfer.


16.01.14 Presenoldeb da!

Fel rhan o ymgyrch yr ysgol i hybu presenoldeb da, penderfynwyd tynnu enwau allan o het i wobrwyo un disgybl o bob blwyddyn a oedd wedi bod yn bresennol 100% yn ystod y pythefnos olaf cyn y Nadolig. Cafwyd cefnogaeth dda iawn gan y disgyblion i’r ymgyrch a bu tua tri chwarter y disgyblion yn bresennol bob dydd am y pythefnos olaf o’r tymor – cyfnod a fyddai fel arfer wedi gweld gostyngiad yn y ffigyrau presenoldeb.

Dyma’r disgyblion buddugol :

Blwyddyn 7 – Mari Williams
Blwyddyn 8 – Dylan Walker
Blwyddyn 9 – Thomas Griffiths
Blwyddyn 10 – Kara Bullock
Blwyddyn 11 – Thomas Gould


15.01.15 Ymgyrch ‘Rho Amser i Ddarllen’ – Llywodraeth Cymru
clawr

 

Mae ymgyrch llythrennedd Llywodraeth Cymru 2014, ‘Rho amser i ddarllen', yn cysylltu â'r rhieni, ac yn annog plant a phobl ifanc i ddarllen mwy er mwyn codi safonau llythrennedd. Mae’r daflen yn rhoi canllawiau i rieni ar sut i fynd ati i ddarllen gyda’u plentyn - cliciwch yma

Hysbyseb - cliciwch yma


Hyfforddiant mewn swydd ar Mawrth 24ain
Yn wahanol i’r hyn a nodir yn y llyfr cyswllt, ac oherwydd hyfforddiant i’r staff, ni fydd ysgol i’r disgyblion ar ddydd Llun, Mawrth 24ain. Bydd yr ysgol ar agor fel arfer dydd Gwener, Mawrth 21ain.


Ysgol ar gau ar 25:10:13
Bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion ddydd Gwener, Hydref 25ain, oherwydd hyfforddiant i athrawon.


10:10:13 Noson Agored
Cynhelir Noson Agored yn yr ysgol nos Fawrth, Hydref 15fed, o 6.30 – 8.30. Mae croeso cynnes i rieni disgyblion blwyddyn 5 a 6.


8-12:7:13 Wythnos Weithgareddau
Wythnos o wersi ac ymweliadau gwahanol a difyr i bob disgybl blwyddyn 7,8 a 9 - manylion yma


19:06:13 Hyfforddiant mewn swydd – Mehefin 28ain

Ni fydd ysgol i ddisgyblion ar ddydd Gwener, Mehefin 28ain, oherwydd hyfforddiant i staff.


03:06:13 Llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Llongyfarchiadau mawr i Esme Crowe o flwyddyn 7 am ennill yr ail wobr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd am ysgrifennu rhyddiaith i ddisgyblion blwyddyn 7. Teitl stori Esme oedd yr Encil, a dyma linc i'r stori.


24:05:13 Cyflwyno Proffil Personol
Cynhaliwyd cyfarfod i gyflwyno’r Proffil Personol i ddisgyblion blynyddoedd 11 ac 13 heddiw. Dyma’r diwrnod swyddogol olaf i’r disgyblion yn yr ysgol, a chaniateir iddynt wisgo’u gwisg eu hunain. Yr heddwas Dewi Thomas – swyddog cyswllt yr heddlu yn yr ysgol – oedd y gwr gwadd. Mae lluniau’r diwrnod i’w gweld ar y wefan yma o dan ‘Disgyblion’ ac yn yr ‘Albwm Lluniau’.


13:05:13 Ysgoloriaethau
Llongyfarchiadau i dair o ferched y Chweched Dosbarth am ennill ysgoloriaethau i brifysgolion. Mae Catrin Roberts wedi ennill ysgoloriaeth i Brifysgol Bangor, a Mari Gwyn a Sian Mererid Jones wedi ennill gwobrau i fynd i Brifysgol Aberystwyth. Llongyfarchiadau mawr i’r dair.


13:05:13 Gwobr Am Ysgrifennu
Llongyfarchiadau i Esme Crowe o flwyddyn 7 am ennill yr ail wobr yn y gystadleuaeth ysgrifennu Rhyddiaith i flwyddyn 7 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a gynhelir yn sir Benfro ddiwedd mis Mai.


22:03:13 Ymweliad y Gweinidog Addysg, Mr Leighton Andrews

Bu’r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, yn ymweld â’r ysgol yn dilyn cyhoeddi adroddiad gan Estyn ar yr ysgol. Yr oedd ganddo ddiddordeb mawr yn y defnydd y mae’r ysgol yn ei wneud o Moodle i gyflwyno gwersi, a bu’n bresennol mewn un wers Gymraeg blwyddyn 9. Barn Estyn oedd fod gwaith yr ysgol yn y maes yma’n arloesol. Cafodd y Gweinidog ei gyfweld ar gyfer y Radio Ysgol gan ddau ddisgybl o flwyddyn 8, Elliott Tugwell ac Owain Morgan, a pharatowyd cinio ar ei gyfer gan ddisgyblion Lletygarwch blwyddyn 10. Yn bresennol gyda’r gweinidog yr oedd yr aelod o’r cynulliad, Alun Ffred Jones, a’r Cynghorydd Sian Gwenllian, deilydd portffolio addysg ar Gyngor Gwynedd. Dyma linc i erthygl yn y Daily Post ar yr ymweliad, a cheir lluniau yn yr Albwm Lluniau:

Erthygl yn y Daily Post - cliciwch yma
Lluniau - cliciwch yma


20:03:13 ‘School Report’ BBC

Bu criw o ddisgyblion blwyddyn 8 yn cynhyrchu bwletin radio ar gyfer y ‘School Report’ gan y BBC. Buont yn darlledu eitemau am y weiran zip newydd ym Methesda, problemau parcio yn Gerlan, trip côr yr ysgol i Eurodisney, yr hyn sy’n digwydd yn y clwb ieuenctid, a’r datblygiadau yn Neuadd Ogwen.

Bwletin Newyddion BBC 2013 - cliciwch yma


y cor

Mawrth 2013 - Canu yn Euro Disney

Bu côr yr ysgol yn canu yn Eurodisney fel rhan o ddathliadau Gwyl Ddewi. Bu nifer o ysgolion o Gymru yn Eurosdisney ar gyfer y dathliadau, ond Ysgol Dyffryn Ogwen oedd yr unig un i gael gwahoddiad i gymryd rhan.

Cliciwch yma i weld y lluniau


western mail

Chwefror 8

Mae’r erthygl yma ar yr ysgol wedi ymddangos yn y Western Mail ddoe - cliciwch yma


01.02.13: Mae adroddiad Estyn ar Ysgol Dyffryn Ogwen wedi ei chyhoeddi heddiw. Dyma’r linc:- cliciwch yma


14.01.13: Mae Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethol am y flwyddyn 2011-2012 ar gael - cliciwch yma


Arolygiad
Mae’r ysgol yn cael arolygiad gan Estyn ddiwedd mis Tachwedd, ac mae dwy ffordd i rieni gyfrannu at yr arolygiad. Yn gyntaf drwy holiadur i rieni – naill ai copi papur sydd wedi ei anfon i bob cartref a bydd angen ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn Dydd Mercher 7/11/12, neu ar-lein – http://vir.estyn.gov.uk a dewis Ysgol Dyffryn Ogwen o’r rhestr ysgolion, a’i gwblhau erbyn Dydd Gwener 9/11/12. Yn ail, bydd cyfarfod i rieni gyda’r arolygwyr am 5.00 bnawn Llun, Tachwedd 26ain, yn neuadd yr ysgol. Gobeithio y bydd y rhieni yn gallu cefnogi’r ysgol drwy lenwi’r holiadur a dod i’r cyfarfod.


HMS - Ysgol ar gau
Oherwydd hyfforddiant i staff, bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion ar ddydd Gwener, Hydref 26ain a dydd Gwener, Tachwedd 9fed.


Noson Agored
Noson Agored nos Fawrth, Hydref 9fed, o 6.30 i 8.30. Croeso i rieni disgyblion blynyddoedd 5 a 6.


Lluniau
Mae lluniau o’r Cyfarfod Gwobrwyo a gynhaliwyd nos Fercher, Medi 19ed, ar y safwe - cliciwch yma


Cyfarfod Gwobrwyo’r ysgol
Bydd Cyfarfod Gwobrwyo’r ysgol yn digwydd nos Fercher, Medi 19eg, am 7.00. Y gwr gwadd fydd John Hardy, cyn-ddisgybl sydd bellach yn llais a gwyneb cyfarwydd ar S4C a’r radio. Croeso cynnes i bawb.


Croeso cynnes i’r disgyblion newydd
Croeso cynnes i’r disgyblion newydd sydd wedi cychwyn ym mlwyddyn 7 ers dechrau’r tymor. Mae’n braf iawn eu gweld yn setlo’n dda. Mae croeso i rieni gysylltu gyda Mrs Eleri Mitchelmore, Pennaeth Blwyddyn 7, gydag unrhyw ymholiadau. Cliciwch yma i weld y lluniau


Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr iawn i holl ddisgyblion yr ysgol a dderbyniodd ganlyniadau arholiadau allanol yr haf yma. Yr oedd y canlyniadau blwyddyn 11 llynedd y gorau yn hanes yr ysgol gyda 95% o ddisgyblion yn ennill yr hyn sy’n cyfateb i 5A*-C. Mae’n braf iawn dweud i bob disgybl oedd ym mlwyddyn 13 llynedd gael eu derbyn i gyrsiau o’u dymuniad, ac mae’n rhaid canmol Gethin Sherrington a Henri Williams yn arbennig am ganlyniadau lefel A rhagorol. Cafodd Gethin 3A ac 1A* ac yn mynd i Fanceinion i astudio Ffiseg. Cafodd Henri 2A* a 2A ac yn mynd i Goleg yr Iesu Rhydychen i astudio Mathemateg. Llongyfarchiadau iddynt i gyd a phob lwc ar gyfer y dyfodol.


Mali Parry-Owen
Mae un o’n cyn-ddisgyblion, Mali Parry-Owen o Rhiwlas, wedi penderfynu cymryd blwyddyn allan cyn mynd i’r brifysgol, ac mae bellach yn Honduras yng nghanolbarth America yn gwneud gwaith gwirfoddol. Dipyn o fenter!! Mali - os oes gen ti gysylltiad â’r wê yn Honduras, ac yn gallu darllen y neges yma – pob lwc iti a gobeithio gei di flwyddyn fythgofiadwy.


 

 

 

Yn yr adran yma: