Cyflwyniad i'r adran Ysgol

Ar ran disgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr Ysgol Dyffryn Ogwen, rwy’n eich croesawu yn gynnes i wefan yr ysgol.

Gobeithiwn y gwelwch bod y wefan yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth. Ein bwriad yw diweddaru’r tudalennau yn rheolaidd, a byddwn yn croesawu unrhyw awgrymiadau neu sylwadau sut i’w datblygu ymhellach.

Mae Ysgol Dyffryn Ogwen yn adlewyrchu’r gymuned naturiol Gymreig y mae’n rhan ohoni ond yn rhoi pwyslais ar ddatblygu dwyieithrwydd ein disgyblion. Mae’r 400 o ddisgyblion sydd yn yr ysgol yn bresennol yn dod yn bennaf o Fethesda a’r pentrefi cyfagos sy’n rhan o Ddyffryn Ogwen. Mae gennym 25 o athrawon, a 12 o staff cefnogol.

Ein bwriad yw cefnogi ein disgyblion fel eu bod yn cyflawni eu potensial ar draws ystod o bynciau academaidd a galwedigaethol, yn ogystal â chanolbwyntio ar eu datblygiad mewn llythrennedd a rhifedd. Mae’r rhan fwyaf o bynciau yn defnyddio Technoleg Gwybodaeth, ac rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn y maes hwn. Yr ydym yn falch iawn fod pob disgybl yn gadael yr ysgol gyda chymwysterau yn y sgiliau pwysig yma. Rydym eisiau i’n disgyblion adael yr ysgol wedi eu harfogi â’r sgiliau i gystadlu ym myd gwaith, addysg bellach ac addysg uwch.

Mae gan yr ysgol adnoddau chwaraeon da iawn, gyda mynediad ddyddiol i Ganolfan Hamdden Plas Ffrancon. Yr ydym yn falch iawn o’n hysgol a’i hamgylchedd. Go brin fod yr un ysgol uwchradd arall yng Nghymru gyda’r fath olygfeydd godidog!

Rwy’n gobeithio y cewch flas ar yr amrywiaeth o brofiadau a gynigir yn Ysgol Dyffryn Ogwen drwy bori drwy dudalennau’r wefan.
Dylan Davies (Pennaeth)


Yn yr adran yma: